EST l ENG l RUS
Web2
Tooted
Web2
MOTOTEHNIKA KATALOOGID
Web2
INFO J─RELMAKS
Web2
MOPEEDAUTO
Web2
Motoservice
Web2
Firmast
Web2
Kontakt ASUKOHT
Web2
 

Web2 Microcar M.Go
Web2
Web2 Due
Web2
Web2 Seadus mopeedijuhile

 

Seadus mopeedijuhile

Print Prindi

 

Mopeedijuhile

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek juhtimisõiguse saamiseks. Mopeedi juhtimisõigus antakse ning juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
1) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või
2) ei ole karistatust karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või
3) ei ole korduvalt karistatud käesoleva seaduse 15. peatükis sätestatud väärtegude eest, välja arvatud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud rikkumised.

Mopeedi juhtimisõiguse saamiseks peavad isikud, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17–aastased, sooritama üksnes teooriaeksami.

Juhtimine

• Kuni 30.06.2011 peab vaid 14-15 aastasel mopeedijuhil mujal kui õuealal olema kaasas mopeedijuhi tunnistus, vanematel mopeedijuhtidel ei ole see kohustuslik .

• Alates 01.07.2011 peab mopeedi juhtimiseks olema vastav tunnistus või vähemalt mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus - kehtib ka eelnevalt väljastatud mopeedijuhi tunnistus. Erandina: AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

Seega alates 01.07.2011 peavad mopeedijuhid olema läbinud mootorsõidukijuhi koolitaja poolt läbi viidud vastava õppekava kohase liiklusohutusalase koolituse (koolitus autokoolis) ning liikluses osalemiseks peab neil olema mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav juhiluba.

Juhiluba ei nõuta:

• AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

• AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta kuni 2013. aasta 1. jaanuarini ka isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased. Mopeedi juhtimisõiguse saamiseks peavad isikud, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17–aastased, sooritama üksnes teooriaeksami.

Mopeedi ja mopeediga võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba ka isikult, kelle alaline elukoht ei ole Eestis. Mopeed ja mopeediga võrdsustatud sõiduk ei pea olema registreeritud, kui mopeedijuhi alaline elukoht ei ole Eestis (eeltoodud regulatsioon tuleneb Viini 1968.a. teeliikluse konventsioonist).

Kindlustus

Kuna uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk, siis alates 01.07.2011 laieneb mopeedidele ka kohustuslik liikluskindlustus.

Liiklus

• Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

• Mopeedijuht peab jalgrattateel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

• Mopeedijuht võib mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.

Lubatud kiirus

• Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis, pisimopeedijuht kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis (§32lg3).

Registreerimine

• Enne käesoleva seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid, välja arvatud pisimopeedid, peavad olema registreeritud ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates, st hiljemalt 01.07.2012 (§ 264 lg6).

• Kasutusel olnud mopeedid, millel puuduvad sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid ja/või sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument, registreeritakse omaniku kirjaliku kinnituse alusel sõiduki seadusliku omandamise kohta, kui nimetatud dokumentide taastamine ei ole võimalik (§264 lg 5).

Mopeedi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 9,58 eurot. Mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 6,39 eurot.

Sõitja

• Alla 12-aastast last ei tohi sõidutada mopeedi ega mootorratta tagaistmel (§36 lg10).

Tehnonõuded

• Kuigi uue liiklusseaduse kohaselt on mopeedid mootorsõidukid, vabastatakse mopeedid perioodilistest tehnonõuetele vastavuse kontrollist (ülevaatusest). Mopeedi vastavuse kehtestatud tehnonõuetele peab tagama mopeedi omanik või vastutav kasutaja (§ 72 lg 1 ja § 73 lg 1).
• Tehnonõuded mopeedile ning nõuded nende varustusele kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega (§ 73 lg 11). Ülemineku perioodi jooksul, st ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates (hiljemalt 01.07.2012) registreeritud mopeedidele kehtivad määruses leebemad nõuded, mis arvestavad ka vanemate mopeedide tootjapoolsete tehniliste tingimustega.
• Alates 01.07.2012.a registreeritavad mopeedid peavad omama Euroopa Liidu ühtsed kogusõiduki tüübikinnitust (olema sertifitseeritud) nagu on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri tüübikinnituse määrusega (§ 78 lg 5). Ühtlasi peavad alates 01.07.2012.a registreeritavate mopeedide tehnonõuded vastama (nt tuled, müra, heitmed) Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele (olema sertifitseeritud).

Turvavarustus

• pisimopeediga sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit (§35 lg1),
• mopeedijuht ja mopeedil sõitja (§30 lg4) peavad kandma (E-reeglile nr 22 vastavat) kinnirihmatud motokiivrit - nõue ei kehti kinnise kerega kolme- ja neljarattalisele mopeedile, millele on valmistaja poolt paigaldatud turvavööd ja istmed.

• Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peavad olema riiklikud registreerimismärgid. Enne seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid peavad olema registreeritud ühe aasta jooksul liiklusseaduse jõustumisest arvates. Mopeed ja mopeediga võrdsustatud sõiduk ei pea olema registreeritud, kui mopeedijuhi alaline elukoht ei ole Eestis.

• Mopeedijuhid peavad olema läbinud mootorsõidukijuhi koolitaja poolt läbi viidud vastava õppekava kohase liiklusohutusalase koolituse (koolitus autokoolis) ning liikluses osalemiseks peab neil olema mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav juhiluba. AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini. Mopeedi ja mopeediga võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kelle alaline elukoht ei ole Eestis.

• Mopeedijuht ja mopeedil sõitja peavad kasutama (E-reeglile nr 22 vastavat) motokiivrit.

• Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

• Mopeedijuht peab jalgrattateel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

• Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis.

• Mopeedijuht võib mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.

 

 
Web2
Autofrend O▄ Talli 2 Kuressaare 93815 Tel: 453 1212 info@autofrend.ee
Web2